ACTIVITATEA DIRECȚIEI IMPLEMENTARE ȘI AVIZARE

4. 1. IMPLEMENTAREA ȘI AVIZAREA ACTIVITĂȚII DE SILVICULTURĂ

4.1.1. Emitere autorizații pentru confecționarea şi utilizarea dispozitivelor speciale de marcat/ procese verbale primire, casare dispozitive speciale de marcat (nr.) – 1/1

4.1.2.  Aprobări depășire posibilitate anuală cf. O.M. nr.766/2018 (nr./volum) – 171/381452 mc

4.1.3.  Aprobări depășire posibilitate decenală O.M. nr. 766/2018 (nr./volum) – 87/146354 mc

4.1.4. Verificarea documentațiilor și emiterea avizelor privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice (nr.) - 40

4.1.5.  Verificarea actelor de punere în valoare (nr./volum) – 658/413336 mc

4.1.6.  Participarea la lucrările conferințelor I şi II de amenajare şi a recepţiei lucrărilor de teren(nr./sup; sup. introdusă în fond forestier prin amenajare) – 68/44463 ha/31,11 ha

4.1.7.   Întocmirea raportărilor statistice SILV (nr.) - 62

4.1.8.   Avizare plan PSI pentru O.S. de regim (nr.) - 0

4.1.9. Evidența şi raportarea doborâturilor de vânt (nr. /S totală/ S în masă) – 178/9221 ha/229,25 ha

4.1.10. Evidența şi raportarea incendiilor (nr./suprafața/valoarea pagubelor) – 18/16,17 ha/56215 lei

4.1.11.  Verificarea documentațiilor privind statistica și prognoza dăunătorilor (nr.) - 27

4.1.12.  Verificarea documentațiilor de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier național (nr.) - 59

4.1.13.  Emitere decizii/avize de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional (nr/suprafață) – 38/20,6951 ha

4.1.14.  Verificarea documentațiilor de scoatere definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional (nr./sup. scoasă/sup. adusă în compensare) - 20

4.1.15. Emitere decizii/avize de scoatere definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional (nr/suprafață/sup. adusă în compensare) – 9/1,955 ha/0,9965 ha

4.1.16. Evidența terenurilor aduse în compensare, verificarea acestora privind asigurarea administrării sau serviciilor silvice, împădurirea în maximum două sezoane de vegetaţie precum și verificarea stadiul de vegetație până la închiderea stării de masiv, înscrierea în amenajamentele silvice (nr. parcele/sup) – 1/0,31 ha

4.1.17.  Verificarea documentațiilor/ Emiterea avizelor de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor forestiere(nr./sup) – 3/21,4231 ha

4.1.18.  Verificarea documentațiilor / emiterea avizelor pentru autorizarea construcțiilor la mai puțin de 50 m de liziera pădurii(nr.) – 98/73

4.1.19. Evidenţa încheierii contractelor de administrare şi de servicii silvice (nr. ocoale) și certificarea contractelor de administrare conform art. 9 din OM nr. 456/2016 (nr./suprafață/suprafață fără pază) – 11/6154 ha/53105 ha

4.1.20. Evidența terenurilor cu vegetație forestieră din afara fondului forestier pentru județele arondate (sup) – 18224,02 ha

4.1.21.  Suprafața pentru care s-au transmis notificări de preluare în pază, conform art. 16 C.S. pentru care proprietarii nu se pot identifica sau nu s-a realizat dezbaterea succesorală (nr. unități administrativ teritoriale/sup) – 28/7253 ha

4.1.22.  Suprafața preluată cu servicii silvice de către ocoalele silvice în baza actelor de constatare, pentru care proprietarii nu se pot identifica sau nu s-a realizat dezbaterea succesorală, conform art. 16 C.S /suprafața totală fără servicii silvice – 4011 ha/53105 ha

4.1.23.  Întocmire deconturi pentru suprafețele preluate în baza art. 16 C.S. (nr. proprietari/lei) – 226/4788834 lei

4.1.24.  Verificarea/avizarea documentațiilor pentru aplicarea Legii 46/2008 republicată – Codul silvic conform art. 97 și întocmirea deconturilor justificative (nr/valoare) – 242/3380856 lei

4.1.25.  Actualizarea situaţiei proprietarilor cu suprafeţe T I şi T II (nr. proprietari/sup) – 9300/69227 ha

4.1.26. Verificare și avizare deconturi Legea nr. 374/2006, cu modificări și completări ulterioare (nr./valoare) – 1/19565 lei

4.1.27. Fundamentarea propunerilor de program de investiții și de reașezare a programului de investiții (nr. Note conceptuale/suprafață) – 2/111,39 ha

4.1.28.  Acordarea de consultanță de specialitate proprietarilor de terenuri agricole cu sau fără fenomene de degradare, pe care doresc să le împădurească (nr. solicitări) - 364

4.1.29.  Participarea în comisiile de identificare ale terenurilor agricole degradate deținute de către diferiți proprietari și includerea în perimetre de ameliorare (număr de localități) - 0

4.1.30.  Participarea în comisiile tehnice de analiză a dosarelor de fond funciar (nr.) - 30

4.1.31.  Întocmirea și redactarea caietelor de sarcini pentru lucrări de proiectare - realizarea de studii de fezabilitate de reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetre de ameliorare (nr.) – 0

4.1.32.  Verificarea și avizarea în comisia tehnico-economică (CTE) de la nivel de gardă forestieră a unor studii de fezabilitate și proiecte tehnice întocmite pentru lucrări de reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate în care Garda Forestieră este autoritate contractantă și emiterea deciziilor de aprobare (nr.) - 1

4.1.33.  Verificare lucrărilor de reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate pe durata execuției (nr. de obiective verificate și număr de verificări pentru fiecare obiectiv), la care Garda Forestieră este autoritate contractantă (nr obiective/ nr verificări) și efectuarea recepțiilor la terminarea lucrărilor – 1/2

4.1.34.  Verificarea în teren a lucrărilor de control anual al regenerărilor în perimetre de ameliorare pentru care Garda Forestieră este autoritate contractantă (număr de obiective la care s-a participat, nr. procese verbale de verificare a lucrărilor de control anual al regenerărilor încheiate). Centralizarea rezultatelor obținute și comunicarea către operatorii economici a măsurilor de ordin silvicultural programate pentru anul de referință. – 2/1

4.1.35.  Participarea în comisiile de recepții a lucrărilor efectuate în perimetre de ameliorare la care garda forestieră este autoritate contractantă (număr de obiective la care s-a participat) - 1

4.1.36.  Întocmirea și supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite a cererilor de transmitere către beneficiari, fără plată, a investițiilor realizate. - 1

4.1.37.  Verificarea controlului anual al regenerărilor în fondul forestier privat al persoanelor fizice și juridice precum și în fondul forestier public sau privat al UAT-urilor (ha) – 1450 ha

4.1.38.   Verificat nr. devize lucrări de regenerare fond privat /ha – 138/231,5 ha

4.1.39.  Participare la ședințe APM- Avize solicitate (nr.) – 57/295 avize

4.1.40.  Participare la ședințe C.J.- Avize solicitate (nr.) – 10/65 avize

4.1.41.  Verificare documentații şi emitere avize PUG și PUZ (nr.) – 29/22 avize

4.1.42.  Verificarea documentațiilor aferente titlurilor de proprietate (nr.) - 301

4.1.43.  Participare ședințe drept preemțiune și evaluări terenuri (sup) – 39/5153 ha

4.1.44. Verificarea documentațiilor pentru autorizarea / modificare structurilor silvice (nr. avize) – 6 avize suplimentare

4.1.45. Verificarea anuală a condițiilor de autorizare și a planului de conformare pentru structurile silvice autorizate (nr. ocoale) - 6

4.1.46. Verificarea documentațiilor și emitere avize pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe (nr./t) – 43/475164 to

4.1.47. Verificarea modului de recoltare şi certificare, eliberare certificate a materialelor forestiere de reproducere, verificare respectării regulilor de transfer materiale forestiere de reproducere (nr. certificate/cantitate) – 14

4.1.48. Nr. propuneri de modificare completare acte normative -2

4.1.49. Emitere decizii de suspendare a serviciilor silvice/ încetare a suspendării serviciilor silvice  conform Legii nr. 374/2006, cu modificări și completări ulterioare (nr.) -7

4.2. IMPLEMENTAREA ȘI AVIZAREA ACTIVITĂȚII CINEGETICE

4.2.1. Evaluare în teren efective de vânat pentru fondurile cinegetice din județele arondate. Observații la vânat -42

4.2.2. Număr contracte de gestionare a fondurilor cinegetice/ acte adiționale la contractele de gestionare, încheiate (nr. acțiuni desfășurate/ nr. fonduri cinegetice) -11

4.2.3. Participare la acțiuni de populare/repopulare a fondurilor cinegetice (nr.) - 34

4.2.4. Participare la comisiile de evaluare pagube de vânat (nr.)/nr. decizii – 38/34

4.2.5. Participare comisii de evaluare a trofeelor de vânat/fișe de evaluare întocmite  (nr.) - 220

4.2.6. Nr. propuneri de reziliere a contractelor de gestionare - 1

4.2.7. Nr. cesiuni/Nr. predare fonduri cinegetice – 3/6

4.2.8. Nr. Planuri de management cinegetic Avizate – 29

4.2.9. Nr. propuneri modificare acte normative - 3

4.2.10. Număr studii de evaluare a faunei c. întocmite/verificate  propuneri, în vederea aprobării de către M.M.A.P privind cotele de recoltă avizate pe fondurile cinegetice din județele arondate - 84

4.2.11. Nr deconturi cf OUG 81/2021, verificate - 121

4.2.12. Nr. notificări ale GF către gestionari - 14

4.2.13. Reactualizare fișe fonduri cinegetice (nr.) - 3

4.2.14. Solicitări reașezări cote de recoltă aprobate (nr.) - 0

4.2.15. Solicitări suplimentări cote de recoltă aprobate (nr.) - 1

 

Capitolul  V    ACTIVITATEA DIRECȚIEI DE CONTROL AL REGIMULUI SILVIC ȘI CINEGETIC

 

5.1. Tăieri/sustrageri de arbori

5.1.1. Nr. sesizări penale privind infracțiuni de tăiere fără drept       108

5.1.2. Nr. sesizări penale privind infracțiuni de folosire ilegală a ciocanului silvic    9

5.1.3. Nr. contravenții tăieri de arbori       1

5.1.4. Valoarea amenzilor aplicate pt. contravenții tăieri de arbori (lei)    5000

5.1.5. Volum tăiat ilegal ( mc )       2490

5.1.6. Valoarea prejudiciului din tăieri fără drept /valoarea funcții nerealizate ( lei )          1223346/494347

5.2. Administrarea pădurilor

5.2.1. Nr. contravenții aplicate de GF pt. neasig. contracte administrare/servicii silvice      36

5.2.2. Valoare amenzi aplicate pt. contravenții neasig. contracte administrare/servicii silvice -lei       13000

5.2.3. Controale în pădure (de fond, parțiale, integritatea pd., păşunat, PSI) - Nr. total     221

5.3. Pășunatul abuziv

5.3.1. Valoarea amenzilor aplicate pt. contravenţii păşunat abuziv (lei)/valoarea prejudicii   2000/0

5.3.2. Valoarea prejudiciilor calculate pentru pășunatul abuziv       0

5.3.3. Nr. contravenţii  aplicate      3

5.4. Integritatea şi permanenţa pădurilor

5.4.1. Nr. infracţiuni privind reducerea fondului forestier        2

5.4.1.1. Nr. schimbări ilegale de categorii de folosință/ valoare amenzi     3

5.4.1.2. Nr. sesizări penale privind infracțiuni de reducere a fondului forestier național fără aprobări legale         2

5.4.2. Nr. contravenții constatate   1

5.5. Controlul circulației materialului lemnos

5.5.1. Controlul circulației materialului lemnos - nr. acţiuni      200

5.5.2. Contravenții constatate (nr.)        105

5.5.3. Valoarea amenzilor aplicate – lei  264000

5.5.4. Material lemnos confiscat -mc         536

5.5.5. Verificări SUMAL 2.0 (corecții erori/stocuri/autorizații/APV, etc) – nr. acțiuni               1463

5.6. Controlul instalațiilor de debitat, depozitelor/piețelor comerț material lemnos, etc

5.6.1. Controlul instalațiilor de debitat, depozitelor etc. - nr. acţiuni        334

5.6.2. Infracțiuni constatate (nr.)             16

5.6.3. Contravenții constatate (nr.)           378

5.6.4. Valoarea amenzilor aplicate – lei          2548000

5.6.5. Material lemnos confiscat fizic (mc)      1940

5.6.6. Mat. lemn. care nu se găseşte confiscat contravaloric (mc)        16759

5.7. Verificări Due Diligence

5.7.1. Nr. verificări DDS       11

5.7.2. Nr. contravenții constatate   3

5.7.3. Valoarea amenzilor aplicate  0

5.8. Inspecţii şi controale finalizate prin rapoarte şi note

5.8.1. Controale de exploatare – (nr. acțiuni)       411

5.8.2. Contravenţii constatate (nr.)           233

5.8.3. Valoarea amenzilor aplicate – lei       742000

5.8.4. Inspecţii şi controale tematice programate (nr.)    68

5.8.5. Inspecţii şi controale urmare a sesizărilor, petiţiilor, memoriilor, etc       255

5.8.6. Propuneri de retragere a atestatelor de exploatare (nr.)         7

5.9. Sancţiuni aplicate personalului silvic

5.9.1. Contravenţii aplicate personalului silvic - nr.       0

5.9.2. Valoarea amenzilor aplicate – lei     0

5.10. Activitatea de control cinegetic

5.10.1. Valoarea prejudiciilor constatate din infracţiuni/contravenții – euro        0

5.10.2. Nr. contravenţii constatate           40

5.10.3. Valoarea amenzilor contravenţionale aplicate – lei    33750

5.10.4. Număr acte de constatare a acțiunilor de prevenire și combatere a actelor de braconaj          56

5.10.5. Nr. controale privind îndeplinirea criteriilor de licenţiere         131

5.10.6. Nr. controale privind respectarea clauzelor contractuale       130

5.10.7.  Nr. controale privind respectarea modului de autorizare, organizare şi practicare a acțiunilor de  vânătore        37

5.10.8. Număr controale tematice efectuate          0

5.10.9. Participare la verificări/sesizări (nr.)          227

5.10.10. Controale de fond cinegetic efectuate (nr.)    136

 

CREȘTEREA SUPRAFEȚELOR DE PĂDURI ȘI AMELIORAREA TERENURILOR DEGRADATE

 

6.1. Proiectare

6.2. Reconstrucție ecologia forestieră 1 proiect/40,00 ha

6.3. Perdele forestiere de protecție a cailor de comunicație – 1 proiect/24,21 ha

6.4. Activități aferente Programului National de Dezvoltare Rurală

6.4.1.  Măsura 8, Submăsura 8.1. - Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite – 1 proiect/3,68 ha

6.4.2.  Submăsura 15.1 „Plăti pentru angajamente de silvomediu” – 16 dosare/16 beneficiari

6.5. Activități aferente Programului National de Redresare și Reziliență (PNRR)

6.5.1. PNNR/C2/I.1.A – Împăduriri - 1 proiect implementare/3,41 ha

6.5.2. PNNR/C2/I.1.B – Reîmpăduriri - 1 proiect avizare/36,27 ha

 

Capitolul  VII    SESIZĂRI ȘI IMPLEMENTAREA LEGII NR. 544/2001

7.1. Numărul documentelor intrate în instituție      30755

7.2. Numărul reclamațiilor administrative       2

7.3. Petiții adresate instituției, total,     255

din     care:

7.3.1. Soluționate favorabil petentului     76

7.3.2. Soluționate nefavorabil petentului 119

7.3.3. Clasate            49

7.4. Numărul solicitărilor în baza Legii 544/2001, total  23

, din care:  7.4.1. Soluționate favorabil solicitantului  13

7.4.2. Soluționate nefavorabil solicitantului             10

7.5. Audiențe acordate cetățenilor de către inspectorul șef  în vederea soluționării sau clarificării aspectelor sesizate      213

7.6. Numărul vizitatorilor la punctele de informare      64

 

 RAPORTAREA CHELTUIELILOR

 

Execuția bugetară  pe  anul 2023

Denumirea/Capitolului/subcapitolului

Prevedere

bugetară-mii lei

Plați efectuate în 2023- mii lei

Execuţie bugetară 2023  %

0

1

2

3

83.01.04  Cap.Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare

22.007

21.872

99,39

01 - Cheltuieli curente

 21.778

21.643

99,39

 Titlul 10-Cheltuieli de personal

   9.637

 9.623

99,86

Titlul 20-Bunuri și servicii

1.258

1.137

90,46

Titlul. VII  Alte transferuri

10.727

10.727

100

 Titlul 59- Alte cheltuieli

156

156

100

Titlul 70. Cheltuieli de capital

229

229

100

Garda Forestieră Suceava a  încasat şi virat la bugetul statului suma de 2.621 mii lei, reprezentând  cota cuvenită bugetului statului din  valoarea tarifelor de gestionarea a fondurilor cinegetice existente în aria de competență a instituției.

 

ACTIVITATEA  SERVICIULUI  FINANCIAR, CONTABIL, JURIDIC ȘI  ADMINISTRATIV

 

 COMPARTIMENTUL  JURIDIC. În anul 2023 reprezentarea procesuală a Gărzii Forestiere Suceava în faţa instanţelor de judecată a fost asigurată de către cei doi consilieri ai instituției, care si-au desfășurat activitatea în conformitate cu atribuțiile  și responsabilitățile stabilite prin fișele postului. Au fost realizate actele de procedură (întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, apeluri, recursuri) și  s-au elaborat documentele necesare pentru un număr total  de 131 dosare aflate pe rolul instanțelor în diferite stadii procesuale și materii juridice, din care: 44 dosare au  fost  pe rolul instanțelor din județele Iași, Neamț, Bacău, iar  87 dosare  au fost pe rolul  instanțelor de judecată situate pe raza  județelor  Suceava și Botoșani.

Cel mai mare număr de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată au fost în materie contravențională, ca urmare a plângerilor contravenționale formulate împotriva actelor de constatare și soluționare a contravențiilor încheiate de către  angajații instituției, în calitate de agenți constatatori.

 În materie de contencios administrativ, obiectul acțiunilor în instanță a  vizat:  contestațiile la deciziile prin care s-au acordat sau nu s-au acordat drepturi salariale pentru angajații  instituției; deciziile de recuperare a compensațiilor acordate de stat pentru restricțiile impuse  la recoltarea în pădurile cu funcții de protecție, sau de neaprobare a acordării acestor compensații financiare; deciziile de neacordare a  despăgubirilor pentru pagubele produse de vânat, reglementate de    H.G. 3/2003,  rezilierea unor contracte,  refuzul  emiterii a unor avize, etc.

        Au fost analizate și avizate din punct de vedere a legalității  un număr de 584 de Decizii emise de compartimentele de specialitate ale instituției, un număr de  26  contracte și un număr de 17  acte adiționale la contractele de achiziții publice, la care se adaugă celelalte documente emise de Garda Forestieră Suceava și care conțineau elemente generatoare de raporturi juridice. 

 

 OBIECTIVE REALIZATE ÎN ANUL DE REFERINȚĂ

 

În anul 2023, Garda Forestieră Suceava și-a îndeplinit cea mai mare parte a activităților programate. Planificarea obiectivelor de verificat a fost însă afectată de numărul mare de cereri, respectiv sesizări, petiții și solicitări din partea altor instituții.

În cadrul acțiunilor de creștere a suprafeței de păduri s-au verificat și aprobat proiecte pentru împădurirea a 280 ha. Din acestea s-au parcurs cu prima împădurire 3,5 ha și alte 3,5 ha au fost împădurite la Măsura 8.1 S-a aprobat proiectul și a fost predată Regiei Naționale a Pădurilor spre execuție o perdea de 24.2 ha, amplasată pe DN2, pe raza județului Bacău.

S-a desfășurat o campanie de identificare și sancționare a transportului de materiale lemnoase folosind fotografii efectuate după alte medii. Au fost identificate peste 21 de cazuri de fotografii clonă, fiind aplicate sancțiuni de peste 11500 de lei. Au fost confiscați peste 440 mc materiale lemnoase, cu o valoare de peste 219400 lei.

S-au verificat 250 de platforme primare din care lemnul nu a fost transportat în termenul legal fără a exista justificări în acest sens. S-au confiscat peste 3117 mc lemn, cu o valoare de peste 587500 lei și s-au aplicat 129 de amenzi cu o valoare de 220000 lei.

S-au identificat vulnerabilități ale sistemului SUMAL 2 privind utilizarea neconformă a aplicației. Într-o acțiune privind anularea neconformă a unor avize de însoțire s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 508 mii lei și s-au confiscat 2563 mc materiale lemnoase, cu o valoare de 3108700 lei.

 

NEREALIZĂRI ÎNREGISTRATE

 

 • Neasigurarea serviciilor silvice pentru toate suprafețele de fond forestier privat pentru care nu pot fi identificați proprietarii și pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorală;
 • Nu au fost efectuate verificări la toți operatorii economici furnizori de biomasă conform propunerilor de la avizare;
 • Procent scăzut de APV – uri verificate;
 • Valorificarea scăzută a informațiilor din SUMAL 2.0;
 • Nerealizarea controalelor tematice conform atribuțiilor stabilite de actele normative în vigoare;
 • Nerealizarea controalelor fondurilor cinegetice conform atribuțiilor stabilite de actele normative în vigoare;

 

Cauze care generează de altfel și dificultăți întâmpinate în derularea activității în mod eficient a Gărzii Forestiere Suceava.

 

 • Diminuarea personalului de specialitate la nivelul Gărzii Forestiere Suceava.
 • Din punct de vedere al personalului cu atribuții în domeniul silvic, Garda Forestieră Suceava funcționează la o capacitate de aproximativ 55% din necesarul de personal prevăzut de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, respectiv 1 angajat/la 12000 ha fond forestier.
 • Numeroasele petiții cu termen scurt de soluționare reglementat la 30 de zile.
 • Volumul foarte mare de timp alocat verificărilor pe teren și la birou, impuse de legislația nou apărută;
 • Lipsa colaborării interinstituționale cu unitățile administrativ-teritoriale pentru identificarea actualilor proprietari de terenuri forestiere fără asigurare servicii silvice - pază;
 • Complexitatea verificărilor la furnizorii de biomasă;
 • Lipsa reglementărilor sau existența în cadrul legislativ în vigoare de inadvertențe, contradicții, neactualizări față de evoluția domeniului silvic actual.
 • Lipsa unui cadastru pentru suprafețele de fond forestier.

 

OBIECTIVE PROPUSE

 

În cadrul activității de control al regimului silvic, Garda Forestieră Suceava a întocmit un plan de control care cuprinde modalitățile de acțiune, factorii de risc care vor fi luați în considerare la programarea controalelor, zonele prioritare în care se vor desfășura anumite tipuri de controale precum și stabilirea unui număr minim de controale pe fiecare categorie și județ în parte, după cum urmează:

 • 4 controale de fond, complexe, la structuri silvice de administrare, nominalizate ca atare;
 • 152 de inspecții de fond, respectiv efectuarea în fiecare județ a minim un control de fond în fiecare ocol silvic care își are sediul în județul respectiv;
 • 214 controale de exploatare forestieră, minim două controale în fiecare ocol silvic;
 • 186 de controale de circulația materialelor lemnoase pe drumurile publice, cu stabilirea pe fiecare județ a unor zone prioritare
 • 185 de controale la operatorii economici care prelucrează materiale lemnoase, cu actualizarea dinamică a listei de priorități.

În domeniul cinegetic, planul de activitate prevede efectuarea a

 • 118 controale de fond la gestionarii fondurilor cinegetice;
 • 79 controale ale criteriilor de licențiere;
 • 79 de verificări la gestionari a fișelor de observație și a centralizatoarelor.

Pentru anul 2024, controalele tematice care vor fi efectuate în fondurile cinegetice vor viza în principal:

 • verificarea fișelor de observație;
 • verificarea centralizatoarelor;
 • verificarea anexelor G;
 • verificarea fișelor tehnice.

Contact

Chestionar de satisfacție

Garda Forestieră Suceava

Suceava, Strada Teilor fn

Tel:0230520790 

e-mail: gardaforestiera.suceava@gmail.ro